PIERWSZA POMOC

USZKODZENIA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Do uszkodzenia naczyń krwionośnych najczęściej dochodzi w wyniku stłuczeń, otarć, ran kłutych, ciętych, otwartych złamań czy też w wyniku urazowych amputacji. Po uszkodzeniu naczyń tętniczych i żylnych- krew ulega wynaczynieniu- zjawisko to określane jest mianem krwawienia lub krwotoku. Krwawienie może być zewnętrzne lub wewnętrzne. Zarówno jedno jak i drugie grozi wstrząsem i jego następstwami ze śmiercią włącznie.
Otarcie naskórka
 • Przemyj wodą utlenioną lub wodą z mydłem.
 • Możesz przykleić plaster.
 otarcie
Niewielkie skaleczenie
 • Oczyść okolice rany, poczynając od jej brzegów zmieniając gazik przy każdym kolejnym ruchu.
 • Niewielkie zranienia goją się najlepiej odsłonięte, jeśli jednak brzegi rany rozchodzą się, ściągnij je jednym lub dwoma paskami plastra chirurgicznego.
 skaleczenie
 zranienie Poważne zranienie
 • Zdejmij odzież poszkodowanego, by odsłonić ranę. Unikaj bezpośredniego kontaktu z krwią, jeśli to możliwe, użyj jednorazowych rękawiczek.
 • Nie wyciągaj z rany ewentualnego ciała obcego.
 • Uciśnij ranę wyjałowioną gazą lub czystym materiałem.
 • Ułóż poszkodowanego na plecach i unieś jego nogi, żeby poprawić przepływ krwi przez ważne narządy.
 • Unieś zranioną część ciała powyżej poziomu serca, aby spowolnić dopływ krwi do rany.
 • Utrzymuj ucisk rany, mocno owijając opatrunek bandażem lub pasami materiału.
 • Zapewnij poszkodowanemu ciepło, przykryj go kocem.
 • Zadzwoń po pomoc pod numer 999 lub 112

KRWOTOK

Krwotok zewnętrzny- gwałtowna utrata krwi z rozcięcia lub poważniejszego zranienia. Krwotok pociąga za sobą szybką utratę znacznej ilości krwi, co może doprowadzić do wstrząsu a nawet śmierci, dlatego należy szybko i zdecydowanie tamować.

Krwotok należy uznać za niebezpieczny, jeśli:

        -         krew gwałtownie tryska z rany;

        -         oceniasz, że poszkodowany stracił sporo krwi;

        -         krwawienie nie ustępuje po 5 minutach.

Krwotok wewnętrzny- uraz, w którym krew nie znajduje ujścia poza organizm (np. do mięśni, do jamy brzusznej). Zatrzymanie krwotoku wewnętrznego odbywa się najczęściej w warunkach sali operacyjnej, dlatego jak najszybciej zadzwoń po pomoc 999 lub 112.

Objawy mogące świadczyć o krwotoku wewnętrznym:

-         zmiana zabarwienia skóry (ciemnoniebieskie, fioletowe), zwane potocznie „siniakiem”;

-         wymiotowanie krwią;

-         wykrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią lub krwi – krwawienie z płuc;

-         powiększenie się obwodu brzucha, zasinienie pod którymś z łuków żebrowych- krwawienie z narządów jamy brzusznej (wątroby, śledziony);

-         opuchlizna, zasinienie oraz zwiększone ucieplenie- krwawienie towarzyszące złamaniom zamkniętym.

„ZABEZPIECZENIE DOWODÓW”

CYBERPRZEMOCY

W każdej sytuacji dotyczącej cyberprzemocy, należy zabezpieczyć wszystkie dowody, niezależnie od narzędzia i miejsca jej dokonania.

 • Telefon komórkowy

Nie należy usuwać żadnych wiadomości (sms, mms, wiadomości głosowych), jak również nie należy usuwać historii wykonywanych połączeń.

 • Internet (komunikatory, strony www, blogi, fora, czaty, serwisy społecznościowe)

W sytuacji gdy mamy do czynienia z cyberprzemocą, wykorzystaniem internetu, zarówno w przypadku komunikatorów, jak i stron www, czatów możemy wykonać zabezpieczenia dokumentacji poprzez jej skopiowanie i wklejenie np. do dokumentu Word lub też poprzez wykonanie tzw. zrzutu ekranowego, czyli screenu. Jest to zapis obrazu ekranu komputera w danej chwili . Czynność tą wykonujemy poprzez wciśnięcie klawisza Print Screen, następnie należy w dokumencie Word wykonać operację Wklej. Dane zabezpieczone w wersji elektronicznej, należy skopiować na nośnik ( płyta Cd , pendrive). Innym rozwiązaniem jest wydrukowanie całej strony zawierającej ważne informacje.

Tak zabezpieczone materiały, należy przekazać funkcjonariuszom Policji.

PIERWSZA POMOC

URAZY GŁOWY I KRWOTOK Z NOSA

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI WOBEC SPRAWCY CYBERPRZEMOCY

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z administracją samorządową.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia”. Wybrano wtedy cztery miasta do jego realizacji z terenu całej Polski – Łowicz, Pabianice, Olkusz i Suchą Beskidzką.

Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. W ostatnim okresie zaczął przybierać bardzo intensywną formę – na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych i uczelni wyższych ma swoje ramy formalne.

Zostały one określone w:

 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”

zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie wszystkich partnerów. Partnerzy współpracujący z placówkami oświatowymi w realizacji ZPB (wybrani):  Samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska / Straż Gminna, Policjanci z KPP / KMP / KP, Uczelnie wyższe, Samorządy studenckie, Rady dzielnic, Spółdzielnie mieszkaniowe, itp.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przed certyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ramach, którego dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i partnerzy projektu podjęli wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole jak i wokół niej.

W Zintegrowanym Planie Działania zaplanowaliśmy działania związane z różnymi obszarami, między innymi obszar związany z pracami remontowo – inwestycyjnymi, organizowanie działań na terenie szkoły zmierzających do poprawy bezpieczeństwa jak również organizowanie zajęć o tematyce profilaktycznej, podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej, zorganizowanie dodatkowej opieki świetlicowej, propagowanie projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Duży nacisk położony został na edukację w zakresie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, radzenia sobie z problemem agresji tj. pobiciami, groźbami i wymuszeniami.  Uczestnicząc jednocześnie w projekcie „Odblaskowa Szkoła” wyposażyliśmy Nasze dzieci w kamizelki i elementy odblaskowe. Intensywne działania zostały podjęte w oparciu o diagnozę stanu bezpieczeństwa, na którą złożyły się m. in. analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz spotkanie partnerów szkoły. Zintensyfikowaliśmy współpracę z instytucjami i organizacjami wpierającymi szkołę, wspomagającymi rozwój naszych dzieci.
                Już w dniu 25 maja 2012r.  na posiedzeniu zespołu certyfikującego  w Krakowie Naszej placówce przyznano Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” Bezpieczeństwa a dziś możemy 27 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu. Małopolski Komendant Wojewódzkiej Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panem Aleksandrem Palczewskim  wręczył Nam Certyfikat

Wszystkim Partnerom Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa serdecznie dziękujemy za współpracę. Zapewniamy równocześnie, że w kolejnych latach nadal będziemy podejmować działania na rzecz bezpieczeństwa naszych dzieci. 

Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

img 2

 

W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 nasza szkoła kontynuuje projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ramach, którego dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli kolejne, wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole jak i wokół niej. W roku 2014  otrzymaliśmy przedłużenie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” do roku 2019.

 

W 2019/2020 roku nasza placówka będzie starała się o tytuł „Lidera Projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Trzymajcie za nas kciuki.

 

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki

w Głogoczowie

32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl