STATUT

Przedszkola Samorządowego

w Głogoczowie


SPIS TREŚCI

WSTĘP_ 1

Art. 1 Podstawa prawna1

Art. 1 Dane podstawowe2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA_ 3

Art. 2 Cele i zadania wynikające z przepisów prawa3

Art. 3 Organy przedszkola4

Art. 4 Kompetencje i obowiązki dyrektora i wice dyrektora5

Art. 5 Kompetencje i zasady działania Rady Pedagogicznej5

Art. 6 Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców_ 6

Art. 7 Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami8

Art. 8 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola8

Art. 9 Bezpieczeństwo w przedszkolu_ 9

Art. 10 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna9

Art. 11 Rozstrzyganie sporów i skarg między organami przedszkola10

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA_ 11

Ar. 12 Organizacja przedszkola11

Art. 13 Skreślenie z listy dzieci12

Art. 14 Wyżywienie12

Art. 15 Zasady rekrutacji do przedszkola12

Art. 16 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu_ 12

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA_ 14

Art. 17 Ogólne zadania14

Ar. 18 Zadania nauczycieli14

Art. 19 Zasady sprawowania opieki w ogrodzie przedszkolnym_ 15

Art. 20 Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek15

Art. 21 Pracownicy administracyjno-pedagogiczni16

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I

WSTĘP

Art. 1 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. Nr 120, poz. 527) 

Art. 1 Dane podstawowe

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Myślenice.
 2. Przedszkole używa pieczęci urzędowej podłużnej o brzmieniu: Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe 32-444 Głogoczów 297 tel. 12273 77 12 (na drukach i pismach oficjalnych dotyczących przedszkola).
 3. Przedszkole ma swoją siedzibę w Głogoczowie w budynku nr 297.
 4. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
  1. Zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
  2. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  3. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu zasadę powszechnej dostępności.
  4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:
  1. Salami zajęć dla poszczególnych oddziałów.
  2. Pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi.
  3. Kuchnią.
  4. Szatnią dla dzieci.
 6. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 7. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.
 8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Art. 2 Cele i zadania wynikające z przepisów prawa

§ 2

 1. Głównymi celami działalności placówki jest:
  1. Szeroko rozumiane dobro dziecka.
  2. Realizacja podstawy programowej przez dobrze wyszkoloną kadrę.
  3. Realizacja celów edukacyjnych oraz opiekuńczych w poszanowaniu praw dziecka.

§ 3

 1. Zadania przedszkola:
  1. Zorganizowanie opieki dzieciom w wieku 3-6 lat oraz zapewnienie im edukacji zgodnej z obowiązującą podstawą programową.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno jak w budynku przedszkola jak i poza nim.
  3. Dostosowanie poziomu zajęć i zabaw, by każde dziecko osiągało sukcesy.
  4. Systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci.
  5. Kształtowanie pewności siebie i konsekwencji w działaniu.
  6. Rozpoznawanie barier i możliwości indywidualnych dzieci.
  7. Przygotowanie dzieci do "gotowości szkolnej".
  8. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, które takiej pomocy potrzebują. Zasady określają odrębne przepisy.

§ 4

 1. Celem wychowania przedszkola jest:
  1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
  2. Budowanie systemu wartości.
  3. Kształtowanie u dzieci dojrzałości emocjonalnej.
  4. Rozwijanie umiejętności społecznych.
  5. Stworzenie równych warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.  
  6. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną.
  7. Rozwijanie wiedzy o świcie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
  8. Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.
  9. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i kulturalnych.
  10. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  11. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 2. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 5

 1. Powyższe cele realizowane są w ramach następujących obszarów działalności edukacyjnej.
  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
  3. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  4. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  5. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w  poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  6. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  7. Wdrażanie dziecka do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  8. Wychowywanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  9. Wychowywanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i tańce.
  10. Wychowywanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  11. Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez własne konstrukcje, budzenie  zainteresowań technicznych.
  12. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu  
   zagrożeń.
  13. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  14. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci.
  15. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 6

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy     placówki i poszczególnych oddziałach przedszkolnych.

§ 7

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola, których   wymiar określają ramowe plany nauczania są:
  1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z cała grupą.
  2. Zajęcia edukacyjne fakultatywne.
  3. Spontaniczne działania dziecka.
  4. Proste prace porządkowe i samoobsługowe.
  5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wymagające rozwoju dziecka  z zaburzeniami rozwoju, które mogą być prowadzone także  z udziałem wolontariuszy.

§ 8

W przedszkolu mogą być prowadzone działania innowacyjne i eksperymentalne, mające na celu poprawę jakości pracy placówki. Zasady określają odrębne przepisy.

Art. 3 Organy przedszkola

§ 9

1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

§ 10

1. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

Art. 4 Kompetencje i obowiązki dyrektora i wice dyrektora

§ 11

 1. Reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 2. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 3. Odpowiada za finanse przedszkola.
 4. Organizuje funkcjonowanie placówki, a przede wszystkim proces dydaktyczno - wychowawczy.
 5. Dopuszcza wybrane przez nauczycieli programy nauczania.
 6. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 7. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. Odpowiada za realizację zadań określonych w statucie.

§ 12

 1. Dyrektor decyduje w sprawach:
  1. Zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników.
  2. Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych wszystkich pracowników.
  3. Po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród.
  4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 13

 1. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za:
  1. Wysoki poziom dydaktyki i wychowania.
  2. Sprawne funkcjonowanie placówki.
  3. Zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego doskonalenia się.
  4. Sprawną komunikację z rodzicami.
  5. Systematyczne dbanie o wyposażenie przedszkola.

§ 14

 1. Przydział czynności wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

Art. 5 Kompetencje i zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 15

 1. Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 16

 1. Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej:
  1. Rada Pedagogiczna realizuje zadania statutowe w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki.
  2. W składzie Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola i wszyscy pracownicy pedagogiczni.
  3. Nauczyciele przedszkola biorą udział we wspólnych z nauczycielami szkoły podstawowej radach wyznaczonych przez Dyrektora ZPO.
  4. Na wniosek lub za zgodą mogą uczestniczyć specjaliści, ale wyłącznie z funkcją doradczą.
  5. Rada Pedagogiczna zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
  6. Zebranie Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor przedszkola, organ prowadzący lub członkowie rady pedagogicznej w liczbie nie mniejszej niż 33%.
  7. Posiedzenie rady pedagogicznej prowadzi dyrektor przedszkola.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
  2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
   w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.
  3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  4. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci.
  5. Opracowanie i uchwalanie statutu oraz wprowadzanie zmian.

§ 17

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. Organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć.
  2. Projekt planu finansowego przedszkola.
  3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
   i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  5. W przypadku wyboru na stanowisko dyrektora rada pedagogiczna wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej.

§ 18

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 19

 1. Wszystkie uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
 2. Rady Pedagogiczne są protokołowane.
 3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora. W tych przypadkach Organ prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 20

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Art. 6 Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

§ 21

Rodzice dzieci przedszkolnych wybierają ze swego grona jedną osobę, która reprezentuje grupę oddziałową i tworzy skład Rady Rodziców.

§ 22

Przedstawiciele Rady Rodziców przdszkola tworzy wspólną Radę Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych.

§ 23

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci przedszkolnych oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola,
  a także wnioskowanie do organów przedszkola w tym zakresie, a w szczególności:
  1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.
  2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci.
  4. Może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
  5. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola.
  6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: dyrektor placówki, nauczyciele i inne zaproszone osoby.
  7. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz profilaktyczny przedszkola.

§ 24

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania zasięgając opinii Rady Rodziców w następujących sprawach:
  1. Przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego i opiniowania planu finansowego przedszkola.
  2. Planu pracy przedszkola.
  3. Opinii pracy nauczyciela za okres stażu.
  4. Innych zagadnień istotnych dla placówki.

§ 25

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. Informacji dotyczących planów dydaktycznych i wychowawczych realizujących w przedszkolu.
  2. Wszelkich informacji związanych z własnym dzieckiem.
  3. Wsparcia ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  4. Przekazywania nauczycielom i dyrektorowi wątpliwości i opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola.
  5. Wnioskowania w sprawie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 26

 1. Obowiązki rodziców to:
  1. Stosowanie się do statutu i obowiązujących regulaminów.
  2. Współpracowanie z nauczycielami w celu optymalnego rozwijania umiejętności dziecka, by osiągnęło gotowość szkolną.
  3. Przygotowanie dziecku potrzebnych przyborów oraz innych niezbędnych przedmiotów.
  4. Przekazanie istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
  5. Rodzice dzieci ponoszą opłatę stałą, za świadczenia zagwarantowanych podstaw programowych, wg zasad określonych uchwałą Rady Gminy (tzw. czesne) i kosztów związanych z wyżywieniem.

§ 27

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

§ 28

Rodzice w całości i dobrowolnie pokrywają koszty ubezpieczenia NNW.

§ 29

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

§ 30

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.
 2. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola.

§ 31

Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz przedszkola przez jej dyrektora, który ustala, czy żadna ze stron konfliktu nie naruszyła przepisów.

§ 32

Spory pomiędzy dyrektorem a organami przedszkola rozstrzyga Organ prowadzący lub Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od charakteru sporu.

§ 33

Art. 7 Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami

 1. Formami współdziałania nauczyciela z rodzicami są:
  1. Codzienne kontakty indywidualne.
  2. Uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez.
  3. Wycieczki organizowane na życzenie rodziców.
  4. Prace użyteczne świadczone przez rodziców w miarę ich możliwości.
  5. Systematycznie organizowane wystawki prac dziecięcych.

Art. 8 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 34

Rodzice lub prawni opiekunowie obowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

§ 35

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne pełnoletnie upoważnione na piśmie  przez rodziców lub pranych opiekunów po przedstawieniu dowodu tożsamości. Upoważnienie te zawierają imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer jej dowodu osobistego oraz PESEL. Upoważnienie jest własnoręcznie podpisane przez rodzica – prawnego opiekuna. Upoważnienia są dostarczane przez nich osobiście do nauczycielek grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola.
 2. Upoważnienie do odbioru z przedszkola prze osobę nieletnią będzie respektowane tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone notarialnie.

§ 36

Nauczycielka ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

§ 37

W sytuacji, gdy rodzic lub prawny opiekun nie zgłosił się po dziecko, nauczyciel telefonicznie kontaktuje się z nim i pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica lub prawnego opiekuna.

§ 38

Szczegółowe zasady odbierania dzieci z przedszkola określa Regulamin Odbierania Dzieci z Przedszkola.

Art. 9 Bezpieczeństwo w przedszkolu

§ 39

 1. W pomieszczeniach, w których przebywają dzieci zapewnia się:
  1. Właściwe oświetlenie.
  2. Ogrzewanie.
  3. Odpowiednią wentylację.
  4. Wyposażenie.

§ 40

 1. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i ochrania ich zdrowie poprzez:
  1. Przestrzeganie zasad higieny przy przygotowywaniu posiłków.
  2. Omawianie zasad bezpieczeństwa i uczenie bezpiecznych zachowań.
  3. Omawianie przepisów ruchu drogowego i uczenie właściwego przechodzenia przez jezdnię.
  4. Dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu do, wzrostu dzieci.
  5. Szkolenie pracowników przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 41

Prace remontowe, naprawcze, instalacyjne przeprowadza się wyłącznie pod nieobecność dzieci.

Art. 10 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§ 42

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

a) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych  możliwości psychofizycznych dziecka,

b) wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

a) niepełnosprawnym

b) niedostosowanym społecznie

c) zagrożonym niedostosowaniem społecznym

d) ze specyficznym trudnościami w uczeniu się

e) z zaburzeniami komunikacji językowej

f)  z niepowodzeniami edukacyjnymi

g) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny

h) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub  zmianą środowiska

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka

b) nauczyciela lub specjalisty

c) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana w formie zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno - kompensacyjnych ,

b) logopedycznych,

c) socjoterapeutycznych,

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń prowadzonych przez nauczycieli specjalistów.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Art. 11 Rozstrzyganie sporów i skarg między organami przedszkola

§ 43

 1. Dyrektor rozpatruje skargi.
  1. .Pisemne.
  2. .Ustne.
 2. Nie rozpatruje się skarg anonimowych.

§ 44

 1. Spory i skargi pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rozstrzyga dyrektor przedszkola.
  1. W razie zaistnienia sporu lub skargi zainteresowany organ przedszkola składa pisemny wniosek o rozstrzygnięcie konfliktu.
  2. Dyrektor podejmuje próbę rozwiązania sporu, rozpatrzenia skargi w drodze negocjacji
   w terminie 7 dni.
  3. W przypadku niepowodzenia negocjacji dyrektor zwołuje przedstawicieli zainteresowanych organów i podejmuje rozwiązanie sporu, skargi w formie decyzji pisemnej w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia skargi.
  4. W obu przypadkach dyrektor informuje zainteresowanych o sposobie rozwiązania konfliktu – na piśmie.
  5. Dyrektor rozstrzyga wniesione skargi, spory z zachowaniem prawa i dobra publicznego kierując się zasadą obiektywizmu.
  6. Od decyzji dyrektora organ może się odwołać na piśmie w terminie 14 dni do organu nadzorującego z zachowaniem drogi służbowej.
  7. Spory pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami mogą być rozstrzygane w drodze    ugody.
   1. W przypadku nieosiągnięci ugody spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.
   2. Organ rozstrzygający wydaje decyzję w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Ar. 12 Organizacja przedszkola

§ 45

 1. Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje przez cały rok szkolny.
 2. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem lipca i sierpnia.
 3. Termin przerwy wakacyjnej  przedszkola ustala się z Organem prowadzącym.
 4. Informację o przedszkolach zastępczych w okresie wakacyjnym podaje do wiadomości  dyrektor.
 5. Przedszkole funkcjonuje w dni robocze w godzinach o 7.00 do 16.00.
 6. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny
  z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 10 lat.
 8. Do przedszkola można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jeśli rodzice dziecka pracują i nie mają możliwości zapewnienia innej formy opieki.
 9. Przyjęcie takiego dziecka uwarunkowane jest jego samodzielnością i przygotowaniem emocjonalnym.

§ 46

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 31 maja każdego roku.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 47

 1. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  1. Z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut.
  2. Z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

§ 48

 1. Dzieci dzieli się na grupy według rocznika: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki.
 2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych.
 3. Liczba dzieci w grupie jest nie większa niż 25 i jest uzależniona od możliwości lokalowych.
 4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. W oddziale dzieci 3-4 letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc wychowawcy.
 7. W przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.

Art. 13 Skreślenie z listy dzieci

§ 49

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z grupy młodszej w przypadku gdy:
  1. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres l miesiąca, a rodzice dziecka nie zgłoszą przyczyny nieobecności.
  2. Rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za żywienie i czesne,
   a ich sytuacja materialna nie uprawnia ich do korzystania ze środków przyznawanych przez ośrodek pomocy społecznej.

§ 50

Na życzenie rodziców w przedszkolu organizowane są zajęcia religii.

§ 51

 1. W przedszkolu, na życzenie rodziców, mogą być organizowane zajęcia dodatkowe typu: (rytmika, ćwiczenia logopedyczne, język angielski itp.).
 2. Udział dziecka w zajęciach za dodatkową odpłatnością, zależy od pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

Art. 14 Wyżywienie

§ 52

 1. Przedszkole przygotowuje trzy posiłki dziennie:
  1. śniadanie,
  2. obiad,
  3. podwieczorek.
 2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
 3. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
 4. Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu więcej niż 3 godziny dziennie, a nie korzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie.

 

Art. 15 Zasady rekrutacji do przedszkola

§ 53

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

§ 54

Szczegółowe zasady przyjęcia dziecka do przedszkola określa Regulamin Rekrutacyjny Przedszkola.

Art. 16 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

§ 55

 1. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Koszty wyżywienia dzieci pokrywają rodzice.
 3. Rodzice dzieci ponoszą opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Płatności dokonują rodzice do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Odpłatność za wyżywienie może się zmieniać w zależności od aktualnych cen rynkowych.
 6. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości opłat ogłasza się co najmniej z 14 - dniowym wyprzedzeniem terminu, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w placówce.
 7. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za przedszkole w terminie do 15 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
 8. Od opłaty za wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecny usprawiedliwiony.
 9. Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

§ 56

Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej w regulaminie układu zbiorowego.

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Art. 17 Ogólne zadania

§ 57

 1. W przedszkolu zatrudnia się:
  1. Dyrektora.
  2. Nauczycieli, nauczycieli - specjalistów: logopedę, pedagoga specjalnego w miarę możliwości finansowych i za zgodą organu prowadzącego.
  3. Pracowników administracji i obsługi.
 2. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do:
  1. Odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
  2. Zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych obszarów funkcjonowania placówki.
  3. Wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb przedszkola.
  4. Troszczenia się o mienie placówki.
  5. Przestrzegania dyscypliny.

Ar. 18 Zadania nauczycieli

§ 58

 1. Nauczyciel realizuje wybrany program wychowania przedszkolnego dopuszczony przez dyrektora przedszkola.
 2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci realizuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:
  1. Co najmniej jedną piątą czasu na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).
  2. Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na spacerze itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).
  3. Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego.
  4. Pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

§ 59

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

§ 60

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jakość tej pracy.
  2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
  3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
  4. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
  5. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
   w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp;
  6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, zdrowotną i inną.
  7. Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
  8. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń.
  9. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.
  10. Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania
   i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
  11. Informowanie rodziców dziecka o jego zachowaniu i rozwoju.
  12. Przygotowanie opinii o dziecku i przekazanie jej do poradni.
  13. Zapoznanie się z opinią lub orzeczeniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i potwierdzenie podpisem zapoznanie się z jej treścią i realizacją zaleceń tam zawarte.
  14. Realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących.
  15. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
  16. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
  17. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających
   z bieżącej działalności placówki i obowiązujących przepisów.

§ 61

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
  1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
  2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
  3. Włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 62

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

Art. 19 Zasady sprawowania opieki w ogrodzie przedszkolnym

§ 63

 1. Każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola.
 2. Każdy nauczyciel zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo podczas wszelkich zajęć
  i zabaw organizowanych w przedszkolu.

Art. 20 Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek

§ 64

 1. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie 15 dzieci.
 2. W czasie wyjazdu - wycieczki poza teren miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie 10 dzieci.
 3. Na udział wychowanków w wycieczce autokarowej poza teren miejscowości rodzice muszą wyrazić zgodę.
 4. Podczas spacerów i wycieczek poza teren miejscowości obowiązkiem opiekunów jest liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu.
 5. Opiekunami grup są nauczyciele, personel pomocniczy i rodzic za zgodą dyrektora.

§ 65

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 66

Art. 21 Pracownicy administracyjno-pedagogiczni

 1. Zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Zadania pracowników na stanowiskach urzędniczych dotyczą w szczególności:
  1. Obsługi finansowej.
  2. Prowadzenia i kontrolowania dokonywanych przez rodziców wpłat na konto placówki za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
  3. Zaopatrzenia przedszkola w artykuły żywnościowe i środki czystości.
  4. Prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
 3. Zadania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługowych dotyczą w szczególności:
  1. Zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi podczas wykonywania czynności samoobsługowych, spożywania posiłków, w spacerach, wycieczkach, pobycie w ogrodzie, w przygotowaniach do zajęć.
  2. Dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola.
  3. Właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci.
  4. Utrzymania w należytym stanie technicznym terenu, sprzętów i urządzeń należących do placówki.

§ 67

 1. Zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły.

§ 68

Podstawowe obowiązki intendentki zostały określone w przydziale czynności, które znajdują się w aktach osobowych pracownika.

§ 69

Podstawowe obowiązki kucharki zostały określone w przydziale czynności, które znajdują się w aktach osobowych pracownika.

§ 70

Podstawowe obowiązki pomocy do dzieci zostały określone w przydziale czynności, które znajdują się w aktach osobowych pracownika.

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 71

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
  1. Bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej.
  2. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- edukacyjnego dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka.
  3. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
  4. Poszanowania własności i godności osobistej.
  5. Opieki i ochrony zdrowia i życia.
  6. Swobody myśli i wyrażania własnych poglądów.
  7. Akceptacji jego osoby.

§ 72

 1. Obowiązkiem dziecka 5-cio i 6-cio letniego jest:
  1. Odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  2. Przestrzegać ustalonych zasad w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
  3. Dbać o ład i porządek w miejscu nauki i zabawy.
  4. Przestrzegać zasad higieny.
 1. Obowiązkiem dziecka 3 i 4 letniego jest:
  1. Przestrzegać ustalonych zasad w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
  2. Dbać o ład i porządek w miejscu nauki i zabawy.
  3. Przestrzegać zasad higieny.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 73

Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez Zespół Ekonomiki Oświaty
w Myślenicach.

§ 74

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej -nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

§ 75

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 76

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 77

Statut wchodzi w życie w z dniem uchwalenia.

Statut Uchwaliła Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 25.01.2005 r.

Statut zaopiniowała Rada Rodziców w dniu 28.09.2005 r.